Bezpečnostní instruktáž před procházkou

Děti je nutné stručně seznámit s trasou a jejím cílem a přibližnou dobou trvání procházky. Upozornit je na místa, kde budou muset dbát zvýšené pozornosti (na tato místa je nutné děti upozorňovat především těsně před jejich překonáváním). Následně učitel děti seznámí s doporučenými pravidly zajišťující bezpečnost dětí:

  • celou dobu se držet v zástupu za sebou, tzv. „hlavička za hlavičkou“
  • jít tak rychle, aby nedocházelo ke vzniku mezer nebo vrážení dětí do sebe navzájem
  • první dvojice musí svoji rychlost přizpůsobit ostatním dětem, aby nešla rychleji než ostatní
  • poslední dvojice bude dávat pozor, aby neztratila zástup
  • všechny děti se pohybují co nejdále od okraje silnice
  • nikdo nebude chodit po obrubníku chodníku
  • všechny děti po celou dobu chůze dbají všech pokynů pedagoga
  • při přecházení silnice se jde svižným krokem, ale bez běhu

 

Jak organizovat zástup dvojic

V zástupu dvojic se jako první a poslední dvojice volí nejstarší a nejrozumnější děti. Pokud je skupina věkově smíšená, do dvojic se řadí vždy mladší ke staršímu, přičemž mladší jde při chůzi po chodníku vždy dál od silnice, v případě chůze po silnici blíže ke krajnici. Pokud děti doprovází dva pedagogové, jeden doprovází zástup na začátku, druhý na jeho konci a po celou dobu udržuje zvýšenou bdělost nad všemi dětmi. Pokud zástup dětí doprovází pouze jeden pedagog, pohybuje se na začátku útvaru a neustále kontroluje útvar po celé jeho délce. Útvar chodců se pohybuje po chodníku po jeho pravém okraji, tedy co nejdále od okraje silnice. Pokud jde tento útvar chodců po pozemní komunikaci (není možnost jít po chodníku), půjde po levé straně silnice, co nejblíže ke krajnici (pozor, zástup žáků s povinnou školní docházkou má povinnost jít po straně pravé). Cestu je třeba volit tak, aby byla pro děti co nejbezpečnější. Přednostně se vybírá trasa po dostatečně širokém chodníku. Pro přecházení komunikace se přednostně volí klidná místa a místa s vyznačením přechodu pro chodce, popřípadě přechod pro chodce se světelnou signalizací. Na trasu je třeba mít dostatek času, aby se s dětmi nemuselo spěchat.

Jak správně použít Zastavovací terčík s reflexním středem

Než se zahájí přecházení přes komunikaci, pedagog děti poučí, jak mají přecházet: pouze na pokyn pedagoga, kdo jde první a poslední a kde mají na druhé straně silnice zůstat stát (na chodníku, na krajnici atd.). Před přecházením komunikace s organizovanou skupinou dětí se pedagog rozhlédne. Poté, co vyhodnotí vhodnost pro zahájení přecházení organizované skupiny, vzpaží levou ruku s terčem a vejde do pruhu komunikace. Terč zastavuje přijíždějící vozidla před a během přecházení skupiny. Pedagog přidá upažení levé ruky, kterou signalizuje dětem možný vstup do komunikace a slovně je vyzývá k zahájení přecházení. Poté, co celá skupina ukončí přecházení, připaží ruce a přejde komunikaci k čekajícím dětem.

Zdroj: https://www.detivdoprave.cz/