Hygienická pravidla

Provozovny služeb, které mohou mít dle výjimek otevřeno, musí dodržovat stejná provozní a hygienická opatření jako maloobchodní prodejny.

 • pouze 1 zákazníka na 15 m² prodejní plochy*, v případě provozovny s plochou menší než 15 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • nošení ochranného prostředku dýchacích cest (úst a nosu) s účinností alespoň 94% ve všech vnitřních prostorech staveb, kam patří i provozovna služeb

Respirátory, štíty a roušky

 • že se zákazníci nezdržují v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (2 m) 

Cedule na dveře a podlahu - COVID19

 • že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
 • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,

Dezinfekční prostředek MIKASEPT SPREJ - 500 ml

Automatický rozprašovač dezinfekce 100ml

Antibakteriální gel na ruce LONSTIN 60ml

 • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
 • maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

 

*Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Pravidla pro služby péče o tělo

Kromě výše uvedených, obecných hygienických pravidel, platí v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb navíc tato hygienická pravidla

 • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
 • neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
 • provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření. Splnění povinnosti předložení negativních testů u kadeřníků a v kosmetických salonech bude zpětně kontrolovat hygiena na základě jmenného seznamu zákazníků, které si kadeřníci, pedikéři či pracovníci dalších služeb budou muset vést. Kontrola následně jména z něj porovná s údaji z odběrových center, kde se dělají testy. Novinkám to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.
 • zákazník při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
 2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.
 • provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny. Pokud vyjde zákazníkovi při samotestu na místě pozitivní výsledek, musí neprodleně opustit provozovnu.

NABÍZÍME SADY PRO TESTOVÁNÍ COVID-19 ZA CENU OD 95,-/KS ZE SLIN NEBO VÝTĚREM Z NOSU.

Kromě všech těchto nařízeních je třeba také pamatovat na vybavenou lékárničku podle § 21 předpisu č. 258/2000 Sb., která poukazuje na to, že osoba provozující služby, při kterých se používají speciální přístroje pro péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou dle charakteru dané služby, a to včetně vypracování provozního řádu. Mezi tyto služby se řadí holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby.

 Vybavená lékárnička SIMPLE pro kadeřnictví